Obaveštenje - Odluka o zakazivanju Redovne sednice Skupštine SAKSS-a | Sportski auto i karting savez Srbije

Obaveštenje - Odluka o zakazivanju Redovne sednice Skupštine SAKSS-a

19.04.2024

Na sednici Upravnog odbora SAKSS-a, održanoj dana 04.04.2024., doneta je
Odluka o zakazivanju Redovne sednice Skupštine SAKSS-a za
23.04.2024.(broj Odluke 3/2024) na kojoj će se razmatrati:
1.Izbor radnih tela:
•    Radnog predsedništva
•    Verifikacione komisije
•    Zapisničara
2.    Izveštaj Verifikacione Komisije – utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
3.    Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine SAKSS
4.    Izveštaji o radu SAKSS:
•    Izveštaji o materijalno finansijskom poslovanju SAKSS za 2023. Godinu
5.    Usvajanje finansijskog izveštaja za 2023. godinu
6.    Razmatranje i usvajanje predloga Finansijskog plana SAKSS za 2024.
Godinu
7.    Razrešenje članova UO SAKSS
8.    Razrešenje članova NO SAKSS
9.    Imenovanje članova UO SAKSS
10.    Imenovanje članova NO SAKSS


Na sednicu su pozvani isključivo delegati SAKSS-a koji ispunjavaju uslove
po Statutu Sportskog auto i karting saveza Srbije.